Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Valmieras sākumskolā

Valmieras sākumskolas izglītojamo zināšanu summatīvās un nobeiguma vērtēšanas tabula

Valmieras sākumskolas skolēnu apbalvošanas kārtība

Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

Valmieras sākumskolas kārtība, kādā organizē projektu izstrādi

Kārtību, kādā Valmieras sākumskolā notiek izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu apmaksa un atteikšana

Kārtība, kādā Valmieras sākumskolā notiek informācijas, mācību līdzekļu, materiālu, mācību un audzināšanas metožu atbilstības izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai izvērtēšana
Grozījumi kārtībā, kādā Valmieras sākumskolā notiek informācijas, mācību līdzekļu, materiālu, mācību un audzināšanas metožu atbilstības izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai izvērtēšana. Konsolidētā versija

lzglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Valmieras sākumskolā

Kartība, kādā rīkoties, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību un ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

Kārtība, kādā rīkojas Valmieras sākumskolā infekcijas slimību gadījumos

Kārtība par piemaksu piešķiršanu par papildus pedagoģisko darbu

Atrasto lietu utilizācijas kārtība Valmieras sākumskolā

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība Valmieras sākumskolā

Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pirmās palīdzības sniegšanas kārtība Valmieras sākumskolā

Iesniegumu, atbilžu reģistrācijas un apmeklētāju pieņemšanas kārtība Valmieras sākumskolā